Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Żłobek Gminny w Ciepłowodach
Menu góra
Strona startowa Klauzula informacyjna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „KLAUZULA INFORMACYJNA - Klauzula informacyjna, menu 23, artykuł 38 - BIP - Żłobek Gminny w Ciepłowodach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1)Administrator danych

Administratorem danych osobowych kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Żłobek Gminny w Ciepłowodach(miejscowość) przy ulicy Szkolnej 2, 57-211 Ciepłowody telefon kontaktowy: 533988933, adres poczty elektronicznej: zlobek@cieplowody.pl

2)Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych  jest Pani/ Pan Mariusz Kwaśnik można się z nim kontaktować  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3)Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do żłobka.

4)Podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych kandydatów na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Jeśli przedstawicie Państwo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub opinię z Poradni psychologiczno-pedagogicznej dane kandydata będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz  art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).

5)Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przechowywane do momentu zakończenia naboru. Po jego zakończeniu karty dzieci, które się zakwalifikowały przechowywane są przez okres uczęszczania do Żłobka, a następnie przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych od zakończenia pobytu dziecka w żłobku. Pozostałe karty przez okres jednego roku – do czasu następnego naboru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dochodzenia – lub obrony – przed roszczeniami.

6)Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych zawartych we wniosku będą: podmiot udostępniający i utrzymujący system elektronicznej rekrutacji a także podmioty uprawnione do uzyskana danych na podstawie przepisów prawa.

7)Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

•prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

•prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

•prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8)Obowiązek podania danych osobowych Państwa i Państwa dziecka wynika z zapisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3- jest wymogiem ustawowym. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest wymagane,  aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacji.

9)Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

10)Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Metryka

sporządzono
2021-10-07 przez
udostępniono
2021-10-07 00:00 przez Anna Wójcik
zmodyfikowano
2021-10-07 15:28 przez Wójcik Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
100
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.